ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Ingangsdatum: 10/03/2021

Tussen:


Native Spirit

DE GEBRUIKER

Native Spirit is een merk van Kariban France, een naamloze vennootschap geregistreerd in Toulouse onder nummer 421 346 461, vertegenwoordigd door Laurent Marti, manager.De natuurlijke of rechtspersoon die het Platform van Native Spirit gebruikt.
Samen de 'Partijen' genoemdSamen de 'Partijen' genoemd

PREAMBULE

Native Spirit ('wij') ontwikkelde een Platform dat toegankelijk is via de URL: www.nativespirit-ns.com


Met dit Platform kan Native Spirit de Gebruikers een interface bieden waarmee ze zijn producten kunnen raadplegen voor de merken die het uitgeeft (hierna het 'Platform' genoemd).

 

De aanmaak van een Account en/of het gebruik van het hele Platform of een deel daarvan impliceren de volledige aanvaarding door de Gebruiker ('u') van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Native Spirit. Native Spirit behoudt zich het recht voor om deze te allen tijde te wijzigen. In dat geval wordt u op de hoogte gebracht van hun wijziging en gevraagd ze opnieuw te aanvaarden.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe deze AGV zorgvuldig te lezen alvorens het Platform te gebruiken.

De Gebruiker kan contact opnemen met Native Spirit voor elke vraag met betrekking tot het gebruik van het Platform, met inbegrip van zijn Account, of om ons te informeren over een technisch probleem dat optrad tijdens het surfen op de website. Dit kan door een omschrijving van het probleem naar het volgende adres te sturen: Native Spirit – 10 avenue du Girou – 31620 Villeneuve les Boulocs – Frankrijk.


1 - DEFINITIES

In de context van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben de gebruikte termen de volgende betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt:

 • 'AGV' of 'Algemene Gebruiksvoorwaarden': verwijst naar deze algemene gebruiksvoorwaarden van het Platform, bedoeld om een contractueel kader te scheppen voor het gebruik door de Gebruikers van het Platform dat Native Spirit hen ter beschikking stelt;
 • 'Account': het persoonlijke account dat een Gebruiker kan aanmaken. Het Account geeft hem toegang tot zijn persoonlijke ruimte op het Platform met behulp van een unieke gebruikersnaam/wachtwoord;
 • 'Persoonsgegevens' of 'Gegevens': alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd: een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie-element zoals een naam, een rijksregisternummer, locatiegegevens, een online identificatie-element, of aan de hand van meerdere specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, culturele of sociale identiteit;
 • 'Persoonlijke ruimte': de ruimte die ter beschikking wordt gesteld aan de Gebruiker die een Account heeft en die hem in staat stelt gebruik te maken van specifieke functies;
 • 'Privacybeleid': het informatiebeleid met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens van Native Spirit, bestemd voor de Gebruikers van het Platform;
 • 'Platform': het platform dat toegankelijk is via de URL NATIVESPIRIT-NS.COM;
 • 'Gebruiker': de persoon die toegang neemt tot het Platform.

2 - DOEL

Het doel van deze AGV is de verduidelijking van de rechten en plichten van de Partijen in het kader van hun gebruik van het Platform.


3 - Aanvaarding en afdwingbaarheid

De gebruiker verklaart dat hij van Native Spirit alle informatie heeft gekregen die nodig is voor het gebruik van het Platform en dat hij zonder voorbehoud akkoord gaat met deze AGV.

 

Hij verklaart:

 • Kennis te hebben genomen van de voorwaarden waaronder het Platform werkt;
 • Te beschikken over alle technische vaardigheden die nodig zijn om toegang te krijgen tot het Platform en het Platform normaal te gebruiken, in overeenstemming met de AGV.

 

De Gebruiker aanvaardt de AGV via een selectievakje op het Platform. De Gebruiker kan alleen een Account aanmaken onder voorbehoud van aanvaarding van deze AGV.

 

De AGV treden in werking en zijn afdwingbaar zodra zij zijn aanvaard door de Gebruiker, die deze moet naleven zolang hij gebruikmaakt van de diensten van het Platform.


4 –Toegang tot het Platform

Het Platform is toegankelijk voor iedere internetgebruiker die van de aangeboden diensten gebruik wenst te maken, vanaf het volgende URL-adres: WWW.NATIVESPIRIT-NS.COM. Functiebeperkingen kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van de configuratie van het betreffende Account.

Het Platform is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, onder voorbehoud van overmacht, eventuele storingen en/of elke onderhoudsoperatie die noodzakelijk is voor de goede werking van het Platform.


5 -Voorwaarden voor gebruik van het Platform


 

5.1.  VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN HET PLATFORM

Het gebruik van het Platform (en alle bijbehorende diensten) door de Gebruiker vereist: Een breedband internetverbinding (mobiel netwerk of wifi);

Om te kunnen genieten van de diensten die toegankelijk zijn vanuit de Klantenzone, de aanmaak van een Account in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.

 

Wij raden u aan de laatste versie van een bekende browser te gebruiken (Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari), voor optimaal comfort.


 

5.2.  FUNCTIES VAN HET PLATFORM

U aanvaardt algemeen dat het Platform voortdurend in ontwikkeling is en dat de vorm en aard van het Platform van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. U kunt hiervoor dus geen klacht indienen.

 

Het Platform biedt u de mogelijkheid om:

 • lijsten te maken van producten die u apart wilt houden en naar Native Spirit te sturen om in contact te worden gebracht met een wederverkoper; uw persoonlijke informatie te beheren;
 • uw abonnementen voor e-mailings te beheren; en
 • uw privacy-instellingen te beheren.

6 -Aanmaak van en voorwaarden voor gebruik van het Account


 

6.1.  EEN ACCOUNT AANMAKEN

Om toegang te krijgen tot uw Klantenzone moet u eerst een Account aanmaken.

 

U kunt uw Account aanmaken door op de aanmaakpagina alle verplichte informatie in te voeren en te bevestigen, en ons eventuele optionele informatie te bezorgen.

 

Het gekozen wachtwoord moet voldoen aan de door Native Spirit gestelde eisen.

 

Zodra deze informatie is bevestigd, moet u de AGV aanvaarden via een selectievakje. Pas daarna kunt u uw account gebruiken om in te loggen op uw Klantenzone.


 

6.2.  INLOGGEN OP DE KLANTENZONE

U kunt inloggen op uw Klantenzone nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord ingaf. Als u de correcte gegevens invoerde, wordt u verbonden met uw Klantenzone.

 

Als u een onjuiste gebruikersnaam of een onjuist wachtwoord invoerde, geeft het inlogvenster een foutmelding. U kunt dan:

 • uw gebruikersnaam/wachtwoord opnieuw invoeren; of
 • een nieuw wachtwoord aanmaken via een e-mail die wij u zullen sturen.
 •  

6.3.  VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VAN HET ACCOUNT

Uw account is strikt persoonlijk. Deel de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Account nooit met derden.

 

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk te houden en om de toegang tot uw login-hulpmiddelen te beperken. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die gebeuren in uw Account of met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij raden u ten sterkste aan om voor uw Account niet hetzelfde wachtwoord te gebruiken als voor uw andere applicaties.

 

Als u ontdekt of reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord bekend is bij iemand anders of dat het wordt gebruikt of waarschijnlijk zal worden gebruikt op een ongeoorloofde manier (en meer in het algemeen dat er sprake is van frauduleus gebruik van uw Account of dat iemand zich voordoet als u), moet u meteen en naargelang het geval:

 • uw wachtwoord wijzigen; en
 • Native Spirit informeren door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [[email protected]]

 

Native Spirit is op geen enkele manier aansprakelijk voor het gebruik van de Klantenzone van de Gebruiker door onbevoegde personen of door een andere persoon dan de Gebruiker die houder is van het Account.


 

6.4.  BIJWERKEN VAN DE INFORMATIE VAN HET ACCOUNT

Hou er ook rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor de nauwkeurigheid en het bijwerken van de informatie die u ons bezorgt. Met het oog op de goede werking van uw Klantenzone moet u onmiddellijk alle wijzigingen in uw informatie bijwerken en/of meteen reageren op elk verzoek om bevestiging van Native Spirit met betrekking tot de geldigheid en oprechtheid van uw gegevens. U kunt uw informatie op elk moment raadplegen en wijzigen in uw Klantenzone.


 

6.5.  WIE KAN EEN ACCOUNT AANMAKEN?

Iedere meerderjarige, natuurlijke persoon mag gratis een Account aanmaken.


 

6.6.  VOORWAARDEN VOOR AFSLUITING VAN UW ACCOUNT

Uw Account is voor onbepaalde duur actief vanaf het moment dat het is aangemaakt, en kan op elk moment worden afgesloten.

 

AFSLUITING OP UW INITIATIEF :

 

U kunt contact met ons opnemen vanuit uw Klantenzone en ons vragen om over te gaan tot de verwijdering van uw Account. Wij zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek en, indien nodig, na verificatie van uw identiteit overgaan tot de verwijdering.

 

AFSLUITING OP ONS INITIATIEF:

 

Hou er rekening mee dat wij het recht hebben om uw Account op elk moment op te schorten of af te sluiten in de volgende omstandigheden:

 • In het geval van een inbreuk op deze AGV;
 • In het geval van een gerechtelijk bevel en/of wettelijke en/of regelgevende verplichting die op ons rust;
 • In het geval van een inbreuk, vermoedelijke inbreuk of poging tot inbreuk op de beveiliging met betrekking tot uw Account.

 •  

6.7. GEVOLGEN VAN HET AFSLUITEN VAN EEN ACCOUNT

De afsluiting van een Account leidt tot de verwijdering van het Account. Dit is definitief en onomkeerbaar. De aan het Account gekoppelde gegevens worden automatisch gewist en kunnen niet worden teruggehaald.s.

 

Het verwijderen van een Account verhindert u niet om op een later tijdstip een ander Account te openen.


7 - Wijziging van de AGV

De AGV kunnen op regelmatige basis worden bijgewerkt. U wordt op de hoogte gebracht van deze updates wanneer u inlogt op uw Account. Om toegang te blijven houden tot uw Klantenzone dient u eerst de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden te lezen en te aanvaarden.

 

Indien u die niet aanvaardt, zult u geen toegang meer hebben tot uw Klantenzone.


8 - Onbeschikbaarheid van het Platform


 

8.1.  ONBESCHIKBAARHEID ONDER BEHEER VAN NATIVE SPIRIT

Wij behouden ons het recht voor om de werking van het Platform geheel of gedeeltelijk en te allen tijde te onderbreken, met of zonder kennisgeving, in het bijzonder om het correctieve en evolutionaire onderhoud ervan te verzekeren, of om de inhoud of presentatie te wijzigen.

 

In de mate van het mogelijke zullen wij u vóór het corrigerende of evolutieve onderhoud op de hoogte brengen.


 

8.2.  ONAFHANKELIJKE BESCHIKBAARHEID VAN NATIVE SPIRIT

U aanvaardt dat het Platform kan worden onderbroken om redenen die buiten onze controle en wil liggen en dat wij daarom de continue toegang ertoe niet kunnen garanderen.

9 - Overmacht

Gevallen van overmacht zullen in eerste instantie de uitvoering van de AGV opschorten.

Indien de gevallen van overmacht langer dan twee (2) maanden duren, zullen de AGV automatisch worden beëindigd, tenzij de Partijen anders overeenkomen.

 

Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen: deze die in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en gerechtshoven gebruikelijk zijn.

10 - Informatie over producten

In het algemeen wordt alle informatie over producten die op het Platform verschijnt uitsluitend ter informatie gegeven (bijvoorbeeld verkoopprijzen, kleuren of leveringstermijnen van producten). Native Spirit is niet contractueel gebonden door het verstrekken van dergelijke informatie.


De prijzen zijn exclusief btw.

11 - Aansprakelijkheid

Native Spirit kan niet door de Gebruiker aansprakelijk worden gehouden voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van het Platform, noch uit de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot het Platform, om welke reden dan ook.


In ieder geval aanvaardt de Gebruiker dat Native Spirit zich het recht voorbehoudt om de toegang tot het Platform, met inbegrip van de Klantenzone, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, of tijdelijk of permanent te onderbreken.


Native Spirit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke, gedeeltelijke of totale onbeschikbaarheid van het Platform, met name in geval van onderhoud, in geval van een technisch incident, en meer in het algemeen, in geval van een gebeurtenis die buiten haar macht ligt.


Native Spirit kan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van het Platform in het geval van instellingsfouten of fouten in de gegevens/informatie.

12 - Hyperlinks

Het bestaan van een hyperlink van de website www.nativespirit-ns.com naar een andere website houdt geen aanbeveling of bekrachtiging in van deze website of de inhoud ervan.


Bijgevolg kan de onderneming Kariban niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, meningen en aanbevelingen die door deze derden worden geformuleerd.


Native Spirit staat de vrije creatie van links naar de startpagina van zijn website toe.


Voor de zogenaamde 'deep' links naar een andere pagina van de website moet echter een schriftelijk verzoek om akkoord worden gericht aan de hoofdzetel, op het volgende adres: Native Spirit, 10 avenue du Girou 31620 Villeneuve les Boulocs, Frankrijk

13 - Rechten en individuele eigendom

De algemene structuur van het Platform alsook de teksten, al dan niet geanimeerde afbeeldingen, geluiden en foto's zijn eigendom van Native Spirit.


De raadpleging en het gebruik van het Platform impliceert geen licentie of overdracht van rechten met betrekking tot deze elementen van het Platform, tenzij uitdrukkelijk bepaald.


Deze elementen zijn immers onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom: elk ongeoorloofd gebruik (door de wet of de AGV) kan dus leiden tot gerechtelijke vervolging.


Dus tenzij voorafgaande toestemming van Native Spirit of de houder van de rechten met betrekking tot het element in kwestie, is het verboden om een element van het Platform, alsmede de inhoud daarvan of een deel daarvan, te kopiëren, te reproduceren, weer te geven, aan te passen, te wijzigen of te verspreiden, hetzij geheel of gedeeltelijk, op welke wijze en via welk medium dan ook.


In het algemeen kan elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud of informatie op het Platform het voorwerp uitmaken van gerechtelijke stappen door de houders van de rechten in kwestie, die zich het recht voorbehouden een schadevergoeding te eisen.

14 - Scheidbaarheid van clausules

Indien één of meerdere bepalingen van de AGV ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt krachtens een wet, een verordening of ingevolge een eindbeslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de overige bepalingen al hun kracht en reikwijdte behouden en geldig en van toepassing blijven. Dezelfde principes zijn van toepassing in het geval van onvolledige bepalingen.

15 - Verklaring van afstand

Het feit dat Native Spirit op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van de huidige bepalingen van de AGV kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om op een later tijdstip wel gebruik te maken van een van de huidige voorwaarden.

16 - Bescherming van persoonsgegevens

Native Spirit kan persoonsgegevens verwerken om tegemoet te komen aan de vragen van klanten/prospects, voor het verzenden van communicatie in verband met producten en collecties, of om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

 

Voor alle informatie met betrekking tot het beheer van zijn gegevens en zijn rechten met betrekking tot deze gegevens, kan de Gebruiker terecht op onze pagina 'privacybeleid', te vinden op het volgende adres: HTTPS://NATIVESPIRIT-NS.COM/POLITIQUE-DE-CONFIDENTIALITE-PROTECTION-DES-DONNEES.HTML

17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De geldigheid, interpretatie en uitvoering van het Contract en de beslechting van eventuele geschillen hierover worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht.


De Partijen zullen zich inspannen om geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze AGV in der minne te schikken.


Indien zij niet tot een akkoord komen en het geschil blijft bestaan, komen zij overeen het voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van het Hof van Beroep van Montauban.